• Data dodania: 17.05.2024
  • Autor wpisu: Bocian Nieruchomości
Łącząc się w związki, zastanawiamy się nad wieloma aspektami tej relacji. I o ile na początku są to rzeczy związane z szeroko pojętymi kwestiami osobistymi, to przy pogłębianiu tej relacji zaczynamy rozpatrywać kwestie bardziej przyziemne, takie jak np. majątek. Czy zostać przy tradycyjnej formie wspólności majątkowej małżeńskiej czy dążyć do rozdzielności majątkowej?

I odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest proste.

Wspólność majątkowa małżeńska

W przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości nabyte w trakcie trwania małżeństwa należą do majątku wspólnego małżonków, nawet jeśli zostały nabyte przez jednego z nich. Oznacza to, że oboje małżonkowie mają takie same prawa do nieruchomości, np. mogą ją sprzedać lub wynająć.

Do zbycia, obciążenia lub oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste potrzebna jest zgoda obojga małżonków. Nawet jeśli nieruchomość została nabyta przez jednego z małżonków z jego majątku osobistego, do jej zbycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Długi zaciągnięte przez jednego z małżonków w związku z zarządzaniem majątkiem wspólnym obciążają oboje małżonków solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel może żądać zaspokojenia swojej roszczenia zarówno od małżonka, który zaciągnął dług, jak i od drugiego małżonka.

Rozdzielność majątkowa

Przy rozdzielności majątkowej, nieruchomości nabyte w trakcie trwania małżeństwa należą do majątku osobistego tego małżonka, który je nabył. Oznacza to, że tylko ten małżonek ma prawo do nieruchomości i może nią swobodnie dysponować.

Do zbycia, obciążenia lub oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste potrzebna jest zgoda tylko tego małżonka, do którego nieruchomość należy. Długi zaciągnięte przez jednego z małżonków nie obciążają drugiego małżonka. Oznacza to, że wierzyciel może żądać zaspokojenia swojej roszczenia tylko od małżonka, który zaciągnął dług.

Rozdzielność majątkową można ustanowić przed zawarciem małżeństwa (umowa małżeńska) lub w trakcie trwania małżeństwa (intercyza). Umowa małżeńska i intercyza muszą zostać zawarte w formie aktu notarialnego. Rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na inne aspekty małżeństwa, np. na obowiązek alimentacyjny między małżonkami.

Oprócz wymienionych kwestii pragmatycznych istotny wydaje się aspekt psychiczny – zaufania do drugiej osoby. Rozdzielność przez niektórych jest traktowana jako rodzaj pewnej niedojrzałości relacji, w której i tak nie da się rozdzielić ewentualnych problemów. Forma ta jednak patrząc z perspektywy czasu jest coraz bardziej popularna, a co za tym idzie - podejście ludzi do rozdzielności bardziej liberalne.

Wybór między wspólnością majątkową małżeńską a rozdzielnością majątkową zależy od indywidualnych preferencji i okoliczności małżonków. Wspólność może być korzystna dla osób, które chcą dzielić zarówno korzyści, jak i ryzyko finansowe, podczas gdy rozdzielność może być preferowana w przypadku, gdy małżonkowie chcą zachować osobiste kontrolę nad swoim majątkiem. To też dość skuteczna forma zabezpieczenia w przypadku prowadzenia ryzykownej działalności gospodarczej. Wówczas ewentualna upadłość – będzie jednego z małżonków, a nie wspólna.